Báo Cáo Thường Niên cho niên học


2016-2017

Báo Cáo Thường Niên 2017


Giới thiệu

Thưa Quý Vị:

Thay mặt Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery, tôi vui mừng được trình bày Báo Cáo Thường Niên 2017 với Cộng Đồng.

Mục đích của Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) là cung cấp cho mỗi học sinh những kỹ năng về học tập, giải quyết vấn đề sáng tạo, và cảm xúc xã hội để thành công trên đại học và trong nghề nghiệp. Mỗi năm, MCPS làm việc để xúc tiến sứ mạng này bằng cách cung cấp cho các học sinh chương trình giảng dạy nghiêm ngặt; truy cập những cơ hội học hỏi đa dạng; các tài nguyên giáo dục vững vàng; môi trường học tập an toàn; và còn nhiều nữa. Báo Cáo Thường Niên 2017 với Cộng Đồng được xem là một bản tóm tắt của công việc quan trọng trong niên học 2016-2017.

Bao gồm trong bản báo cáo cho cộng đồng này là:

 • Những điểm nhấn mạnh của niên học 2016-2017
 • Một cái nhìn tổng quát về dân số học MCPS
 • Dữ liệu về thành tích học sinh và tốt nghiệp
 • Thông tin về các ngân sách điều hành và đầu tư cơ bản
 • Và nhiều hơn nữa
 • Cám ơn hơn 23,000 các nhà giáo dục, nhà quản trị và nhân viên mà giúp biến sứ mạng của chúng ta thành việc giảng dạy và hành động nhân danh các học sinh của chúng ta. Và cám ơn các cơ quan cộng tác, phụ huynh và cộng đồng về sự hỗ trợ, ý kiến và sự tham gia của quý vị.

  Tôi trông đợi được xây dựng trên các thành tựu được nêu trong báo cáo này và tiếp tục cố gắng của chúng ta để bảo đảm chúng ta cung cấp cho tất cả các học sinh một nền giáo dục công lập tốt nhất có thể có được.

  Kính thư,
  Michael A. Durso
  Chủ Tịch, Hội Đồng Giáo Dục

Báo Cáo Thường Niên 2017


Nhìn Tổng Quát

Lớn nhất tại Maryland

thứ 17 lớn nhất tại Hoa Kỳ

Ghi danh

Số Học Sinh Ghi Danh MCPS: 161,546 học sinh


Dân số

Dân Số MCPS: Mỹ trắng 28.3%, Nam mỹ 32.3%, Mỹ đen hay Mỹ gốc Phi châu 21.4%, Á đông: 14.4%, Hai hay nhiều chủng tộc: ≤5.0%, Người Mỹ bản địa hay người thổ dân Alaska ≤5.0%, Thổ Dân Hawaii hay Thổ Dân Đảo Thái Bình Dương khác ≤5.0%


Tỉ Lệ Tốt Nghiệp

Tỷ Lệ Thành Tích Tốt Nghiệp Trung Học của MCPS 89.8%


Số Tiền Học Bổng

Lớp Ra Trường 2017 MCPS đã nhận trên $350 triệu về học bổng tại đại học


Dịch Vụ theo Nhóm Học Sinh

Các Dịch Vụ MCPS theo Nhóm Học Sinh: 17.5% tham gia trong các lớp Anh Văn cho Người Ngoại Quốc (ESOL), 11.7% nhận Dịch Vụ Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt, 35.1% tham gia trong Chương Trình Bữa Ăn Miễn và Giảm Giá (FARMs)


Học Sinh Hoàn Tất Giáo Dục Kỹ Thuật

Học Sinh Hoàn Tất Giáo Dục Kỹ Thuật MCPS

Kích thước & Dân Số


Các Trường học

205 Trường Học MCPS


Số Nhân Viên: 23,347 (Có Trong Ngân sách)

Số Nhân Viên trong Ngân Sách MCPS 23,347


Lực Lượng Lao Động

Lực Lượng Lao Động


Giáo Viên

Thầy Giáo MCPS: 86.4 phần trăm các thầy giáo có bằng tiến Sĩ hay tương đương.


Chuyên Chở

Học Sinh Hoàn Tất Giáo Dục Kỹ Thuật MCPS


Các Bữa Ăn

16 triệu bữa ăn được cung cấp trong niên học 2016-2017

Báo Cáo Thường Niên 2017


Các Ưu Tiên của Hệ Thống Trường Học

Sứ Mạng Mỗi học sinh sẽ có những kỹ năng về học tập, giải quyết vấn đề sáng tạo, và cảm xúc xã hội để thành công tại đại học và trong nghề nghiệp

Đường lối Chúng tôi khuyến khích học vấn bằng cách cung cấp chương trình giáo dục công lập tốt nhất cho mỗi em học sinh.

Mục Tiêu Cốt Lõi Chuẩn bị tất cả các học sinh để phát triển mạnh trong tương lai của các em.

Giá Trị Cốt Yếu Học Vấn, Quan Hệ, Tôn Trọng, Xuất Sắc, Công Bằng.


Kế Hoạch Chiến Lược MCPS

Kế Hoạch Chiến Lược MCPS

MCPS bắt đầu thực hiện một loạt mới các ưu tiên chiến lược trong 2017 dưới sự lãnh đạo của giám đốc các trường học mới, Jack R. Smith. Các ưu tiên này được xây dựng trên Năm Tài Chánh 2018 để trở nên Kế Hoạch Chiến Lược MCPS.

Tìm Hiểu Thêm

Báo Cáo Thường Niên 2017


Chính Sách Cập Nhật

Mỗi năm một phạm vi công việc quan trọng của Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery là để phát triển, xem xét, sửa đổi, hoặc hủy bỏ các chính sách khác nhau mà hướng dẫn công việc trong khu học chánh. Trách nhiệm của Ủy Ban Quản lý Chính sách của Hội Đồng Giáo Dục là đáp ứng và phát triển hoặc sửa đổi chính sách của Hội đồng khi cần thiết. Ủy ban gặp các nhân viên thích hợp để soạn thảo một dự thảo chính sách (hoặc để sửa đổi chính sách) mà rồi trình bày cho Hội đồng để thảo luận và hành động.

Trong năm học 2016-2017, có tất cả 41 chính sách của Hội Đồng Giáo Dục và Quy Chế của Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) đã được sửa đổi, kiểm lại hoặc hủy bỏ. Một số sửa đổi và duyệt lại đã là kỹ thuật hay không trọng yếu.

Hội Đồng Giáo Dục duyệt lại 10 chính sách, huỷ bỏ 4 chính sách, và xem lại 27 điều lệ.

Hội Đồng Giáo Dục MCPS

Chính Sách Kiểm Lại Hội Đồng Giáo Dục

 • Xem Policy ACA, Nondiscrimination, Equity, and Cultural Proficiency-Không Kỳ Thị, Sự Công Bằng và Thành Thạo Văn Hoá
  Vào Ngày 26 tháng 6, 2017, Hội Đồng Giáo Dục chấp thuận Board Policy ACA, Human Relations đã được kiểm lại, và đặt lại tên cho chính sách Nondiscrimination, Equity, and Cultural Proficiency.
 • IGN Preventing Alcohol, Tobacco, and Other Drug Abuse in Montgomery County Public Schools (Ngăn Ngừa Sự Lạm Dụng Rượu, Thuốc Lá, và các Loại Thuốc Khác tại Các Trường Công Lập Quận Montgomery)
  Vào Ngày 26 tháng 6, 2017, Hội Đồng Giáo Dục cũng đã chấp thuận Board Policy IGN, Preventing Alcohol, Tobacco, and Other Drug Abuse in Montgomery County Public Schools
 • JEE Student Transfers-Chuyển Trường Cho Học Sinh
  Vào Ngày 17 tháng 3, 2017, Hội Đồng Giáo Dục đã chấp thuận Board Policy JEE đã được kiểm lại, Student Transfers.
 • JHF Bullying, Harassment, or Intimidation-Bắt Nạt, Quấy Nhiễu hay Hăm Dọa
  Vào Ngày 15 tháng 11, 2016, Hội Đồng Giáo Dục đã sửa đổi Chính Sách Hội Đồng JHF, Bullying, Harassment, or Intimidation.
 • ACH Workplace Bullying-Bắt Nạt Tại Nơi Làm Việc
  Vào Ngày 26 tháng 6, 2017, Hội Đồng Giáo Dục đã chấp thuận các sửa đổi kỹ thuật cho Board Policy ACH, Workplace Bullying.
 • BMA Board of Education Advisory Committees-Ủy Ban Cố Vấn Hội Đồng Giáo Dục
  Vào Ngày 26 tháng 6, 2017, Hội Đồng Giáo Dục chấp thuận các sửa đổi kỹ thuật cho Board Policy BMA, Board of Education Advisory Committees.
 • IEA Framework and Structure of Early Childhood and Elementary Education-Khuôn Khổ và Kết Cấu của Chương Trình Giáo Dục Mầm Non và Tiểu Học
  Vào Ngày 26 tháng 6, 2017, Hội Đồng Giáo Dục chấp thuận các sửa đổi kỹ thuật cho Board Policy IEA, Framework and Structure of Early Childhood and Elementary Education.
 • IEB Middle School Education-Chương Trình Giáo Dục Trung Học Cấp II
  Vào Ngày 26 tháng 6, 2017, Hội Đồng Giáo Dục chấp thuận các sửa đổi kỹ thuật cho Board Policy IEB, Middle School Education.
 • IED Framework and Structure of High School Education-Khuôn Khổ và Kết Cấu của Chương Trình Giáo Dục Trung Học Cấp III
  Vào Ngày 26 tháng 6, 2017, Hội Đồng Giáo Dục chấp thuận các sửa đổi kỹ thuật cho Board Policy IED, Framework and Structure of High School Education.
 • JEB Early Entrance to Prekindergarten, Kindergarten, and First Grade-Ghi Danh Học Lớp Chuẩn Bị Mẫu Giáo, Lớp Mẫu Giáo, và Lớp 1 Sớm
  Vào Ngày 26 tháng 6, 2017, Hội Đồng Giáo Dục chấp thuận các sửa đổi kỹ thuật cho Board Policy JEB, Early Entrance to Prekindergarten, Kindergarten, and First Grade.

 • Điều Lệ MCPS Được Kiểm Lại

  Học nhiều hơn về Điều lệ được kiểm lại và thực hiện trong 2016-2017

Báo Cáo Thường Niên 2017


Dữ Liệu Thành Tích Học Sinh


Bằng Chứng của Khuôn Khổ Học Tập:

 • Cơ sở hạ tầng MCPS, được phát triển vào cuối niên học 2016-17, bao gồm nhiều biện pháp (như lớp học, quận, và bên ngoài) để xác định nếu học sinh của chúng ta đang học tập và học tập đầy đủ hay không.
 • Bằng Chứng Thành Đạt Học Tập được kiểm tra cho cả hai Văn học và Toán học
 • Bao gồm các biện pháp để sẵn sàng cho cấp lớp tiếp theo cho các lớp 2, 5, 8 và 11
 • Bao gồm các biện pháp chuyển đổi thành công ở các lớp K, 3, 6, 9 và 12
 • Dữ liệu về mức độ sẵn sàng cơ bản của Bằng Chứng Thành Đạt Học Tập được cung cấp trong Báo Cáo Thường Niên Năm Tài Chính 17

Bằng Chứng Thành Đạt Học Tập:

 • Một học sinh trình bày Bằng Chứng Thành Đạt bằng cách chứng minh thành công trên ít nhất hai loại đo lường - lớp học, quận, và bên ngoài

Tiếp Tục Việc Làm

Giám Đốc Các Trường Học cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên về Bằng Chứng Thành Đạt Học Tập (như, sẵn sàng và chuyển tiếp thành công) lên Hội Đồng Giáo Dục. Dữ liệu sẵn sàng được báo cáo trong cuộc họp ngày 25 tháng 9, 2017 có thể được tìm thấy đây. Hội đồng sẽ được trình bày với dữ liệu về chuyển tiếp của học sinh vào tháng Hai, 2018.

(*Bấm vào hình để xem hình lớn hơn)


Báo Cáo Thường Niên 2017


Ngân Sách Điều Hành

Các Nguồn Tài Trợ

Các Nguồn Tài Trợ

Chi Tiêu

Chi Phí theo Phân Loại

Hội Đồng Giáo Dục Chấp Thuận $2.46 tỷ Ngân Sách Điều Hành cho Năm Tài Chánh 2017: Vào Ngày 14 tháng 6, 2016, Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery chấp thuận một ngân sách điều hành $2.46 tỷ cho Năm Tài Chánh (FY) 2017. Điều này bao gồm một tăng triển $180,244,605 từ FY 2016. Sự gia tăng chi tiêu này đã củng cố nền tảng của hệ thống, đã bị siết chặt bởi tám năm kinh tế khó khăn, và các cố gắng gia tốc để đóng lại khoảng cách thành công cho các học sinh Mỹ gốc châu Phi, Nam Mỹ và các học sinh thua thiệt về kinh tế.

Học Thêm về Tiến Trình Ngân Sách, Mốc Thời Gian và Nhiều Hơn về Ngân Sách MCPS 101

Tài Nguyên Ngân Sách Năm Tài Chánh 2017: Nhìn Tổng Quát về Ngân Sách Điều Hành Quận Montgomery

Báo Cáo Thường Niên 2017


Ngân Sách Cải Tiến Đầu Tư Cơ Bản

Các Trường Công Lập Quận Montgomery không chỉ là một học khu lớn nhất tại Maryland, nó cũng là một trong những học khu tăng trưởng nhanh nhất trong tiểu bang và trên toàn quốc. MCPS đã tăng thêm hơn 23,801 học sinh từ 2007 và trông đợi sẽ tăng thêm trên 10,000 học sinh mới vào 2021. Sự phát triển đáng kể của sĩ số ghi danh đang tạo ra một nhu cầu lớn lao về xây thêm lớp học. MCPS đã có thêm trên 1,200 lớp học và trên 14,000 chỗ ngồi trong thập kỷ qua để đáp ứng với số học sinh gia tăng nhưng vẫn không đủ để theo kịp với sự phát triển này.

FY 2017 Kế Hoạch Chính Cơ Sở Giáo Dục và FY 2017-2022 CIP đã được Hội Đồng Giáo Dục chấp thuận vào Ngày 16 tháng 11, 2015. Yêu cầu cho Tài Khóa (FY) 2017-2022 của Hội Đồng bao gồm dự án xây thêm 10 lớp học mới—6 ở các trường tiểu học và 4 ở các trường trung học—và một trường tiểu học mới trong cụm trường Clarksburg. Yêu cầu CIP giữ đúng lịch trình cho nhiều dự án khác mà sẽ thêm chỗ cho trường học và tăng thêm ngân quỹ cho các dự án hạ tầng trong toàn quận, gồm thay thế hệ thống Sưởi, Thông Khí, và Điều Hòa Không Khí (HVAC) và những nhu cầu hạ tầng khác.

Các đầu tư trong Tu Bổ Trường Ốc là một đầu tư vào các học sinh và tương lai các em. Đây là một cân bằng giữa nhu cầu về cơ sở cấp thiết và các thực tế tài chánh mà phải được thực hiện để đáp ứng số học sinh tăng trưởng và để cung cấp cho các học sinh những phòng học tân tiến, an toàn, nơi các em có thể học hỏi và phát triển.

Trường Học Loại Sq Ft.
Hallie Wells MS Mới 150,089
Julius West MS Xây Thêm 35,394
Wheaton HS Phục hồi/Nới rộng 333,268
William H. Farquhar MS Phục hồi/Nới rộng 134,063
Wood Acres ES Xây Thêm 21,425
Tổng cộng 674,239

Các dự án trong niên học 2015-2016 và hoàn tất vào đầu niên học trong tháng Tám, 2016.

Các dự án trong niên học 2015-2016 và hoàn tất vào đầu niên học trong tháng Tám, 2016.

 • Hoàn tất 674,239 thước vuông xây cất trường mới.
 • Hoàn tất năm (5) dự án cơ bản chính cho trường học mở cửa vào Tháng Tám 2016.
  • 1 trường mới - Hallie Wells Middle School
  • 2 dự án kế hoạch phục hồi/nới rộng
   • William H. Farquhar Middle School
   • Wheaton High School
 • 2 dự án xây thêm
  • Julius West Middle School
  • Wood Acres Elementary School
 • Xây cất đang diễn tiến cho sáu dự án cơ bản chính
 • Hoạch định/thiết kế đang tiến triển cho mười chín (19) dự án đầu tư cơ bản lớn

Báo Cáo Thường Niên 2017


Điều Hành Xuất Sắc

Xe Trường Đến Đúng Giờ

Các xe buýt trường học Quận Montgomery cung cấp phương tiện chuyên chở cho học sinh tới hơn 200 trường học ở Quận Montgomery và các trường học đặc biệt ở Maryland, Virginia và Washington, DC. Xe buýt đậu ở khắp quận trong sáu căn cứ vận chuyển. Mỗi căn cứ đều có hệ thống nhiên liệu, cơ sở sửa chữa bảo trì, và chứa cơ sở văn phòng hành chính. Xe buýt cũng cung cấp chuyên chở cho trường học hè, các chuyến du hành và các hoạt động cộng đồng khác quanh năm. Dữ liệu về xe đến đúng giờ của chúng tôi giám sát một mục tiêu rất quan trọng để bảo đảm học sinh đến trường đúng giờ để bắt đầu ngày học.

Ngăn Ngừa Các Tai Nạn Xe Buýt Trường

Tất cả các tai nạn xe buýt của trường được xác định là có thể ngăn ngừa được/không thể ngăn ngừa được bởi Hội Đoàn Kiểm Soát Tai Nạn MCPS và các hướng dẫn Tiểu bang Maryland. Bộ Giao Thông đã đặt mục tiêu không vượt quá 45 tai nạn có thể ngăn ngừa được mỗi năm để đánh giá các nỗ lực về huấn luyện sự an toàn, kiểm soát, và giảm bớt tai nạn. Đối với tất cả các tai nạn có thể ngăn ngừa, điều bắt buộc là người lái xe buýt phải tham dự lớp bổ túc/huấn luyện về tai nạn MCPS. Các lớp huấn luyện này được tổ chức hàng tháng suốt năm học.

Cảnh Báo của Cảnh Sát cho Người Lái Xe

Xe buýt của trường được trang bị với kỹ thuật máy ảnh mà ghi lại những người lái xe vượt qua một xe buýt trường đang dừng lại vì vi phạm luật giao thông. Dữ liệu thể hiện cảnh báo của cảnh sát ban hành cho người lái xe dựa theo hình ảnh do máy hình của xe buýt trường chụp. Bắt đầu vào tháng 10, 2016, kỹ thuật mới và nới rộng đã được thực hiện có thể ghi lại nhiều vi phạm hơn.

Dịch Vụ Thức Ăn và Dinh Dưỡng

Các Chương Trình Dinh Dưỡng Trẻ Em dành cho các học sinh của chúng tôi vượt quá những điều kiện do Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ thiết lập. MCPS cam kết cung cấp các bữa ăn và đồ ăn dinh dưỡng, chất lượng cao cho tất cả học sinh khi chúng tôi nhận thấy rằng một đứa trẻ đói không thể học được.

Học Sinh Nhận FARMS

Số học sinh hội đủ điều kiện cho các dịch vụ Hệ Thống Bữa Ăn Miễn và Giảm Giá (FARMS) cao hơn mức đã từng có. Một số lớn các học sinh của chúng tôi đến với chúng tôi từ các gia đình có khó khăn về kinh tế và phải đối phó với tình trạng thiếu lương thực. Chương trình bữa ăn của trường và Chương trình Dịch vụ Lương thực Mùa hè cung cấp nguồn dinh dưỡng cần thiết để giữ cho học sinh chúng tôi được khỏe mạnh.

Chương Trình Ba Lô Thức Ăn Cuối Tuần

Chương trình Ba lô Cuối tuần cung cấp dịch vụ cho học sinh tiểu học và gia đình các em thiếu ăn. Có ba cơ quan cộng tác phi lợi nhuận cung cấp chương trình. Các cơ quan cộng tác này đã đặt mục tiêu chung là hỗ trợ lương thực cuối tuần cho tất cả các trường tiểu học với hơn 50 phần trăm học sinh mà hội đủ điều kiện cho các dịch vụ FARMS.

Đơn Đặt Việc Đã Nhận so với Hoàn Tất

Dữ liệu cho thấy số lượng yêu cầu sửa chữa của các trường học cũng như một số hoạt động bảo dưỡng dự phòng do các dịch vụ trung tâm khởi xướng. Dữ liệu được dùng để kiểm soát các yêu cầu và hoàn tất công việc sửa chữa, số yêu cầu, sự khác biệt giữa công việc được yêu cầu và công việc đã hoàn tất, và thời gian để hoàn tất những yêu cầu.

Ngân Sách so với Thực Tế Bảo Trì và Sửa Chữa

Dữ liệu được sử dụng để chuẩn bị các yêu cầu ngân sách hỗ trợ duy trì để tăng tối đa và kéo dài sự bền vững của các tòa nhà. Dữ liệu cũng được sử dụng để phân tích sự cần thiết phải duy trì các cơ sở cũ hơn sau khi trì hoãn cơ bản mới, hay nhu cầu tăng cường bảo trì phòng ngừa chủ động.

Kiểm Tra Tòa Nhà Thật Sự so với Mục Tiêu

Dữ liệu thể hiện số kiểm tra tòa nhà thật sự đã hoàn tất so với số mục tiêu. Các cuộc kiểm tra tòa nhà này đánh giá sự sạch sẽ và hoạt động của các tòa nhà và công việc của nhân viên phục vụ toà nhà. Các trường học nên nhận được hai cuộc thanh tra một năm, các cơ sở khác sẽ nhận được một lần kiểm tra. Năng suất về số lượng đã hoàn thành bị ảnh hưởng bởi thời tiết, phản ứng khẩn cấp khác xảy ra, và thiếu nhân viên.

Kết Quả Kiểm Tra Tòa Nhà Địa Phương

Giám sát viên khu vực dịch vụ tòa nhà tổ chức việc kiểm tra định kỳ tại địa phương và cấp chứng chỉ về phẩm chất. Mục tiêu là tất cả các cuộc kiểm tra nhận được điểm "B" trở lên.

Được cung cấp bởi Socrata

Giảm Phát Thải Khí Nhà Kính

MCPS giám sát các nỗ lực của mình để giảm phát thải khí nhà kính thông qua một số các chương trình và đầu tư bền vững. Dữ liệu theo dõi những cắt giảm này trong sáu phân loại: thêm thiết bị năng lượng, mua năng lượng gió, tái chế, cắt giảm rác thải rắn, cắt giảm trong Chương Trình Năng Lượng và Tái Chế Trường Học (SERT), và các cải tiến hiệu suất năng lượng qua chương trình xây cất. Trong FY16, giảm sút trong sự cắt giảm SERT là do việc thực hiện một căn bản năng lượng hủy bỏ mới cho trường học. Từ năm 2003, MCPS đã cắt giảm sự phát thải khí nhà kính được trên 70,000 tấn tương đương carbon dioxide, hay MTCO2e. Điều này tượng trưng một sụt giảm 30 phần trăm lượng khí thải carbonic từ 2003.

Phát Sinh Rác so với Số Học Sinh

MCPS đã giảm sự phát sinh của rác ngay cả khi số học sinh gia tăng. MCPS đã quyết tâm tái chế nguồn khối rác và theo dõi thành tích của những cố gắng này. Quận Montgomery bắt buộc tái dụng bốn phạm vi vật liệu: giấy/giấy cứng, chai/hộp sắc, rác vườn, và chất sắc vụn.

Yêu Cầu Hậu Cần đã Hoàn Thành trong vòng 5 ngày

Department of Materials Management (DMM) quản lý kho hàng và mạng lưới phân phát cung cấp sách giáo khoa cần thiết, tài liệu giảng dạy, đồ dùng văn phòng và lớp học, dụng cụ khoa học, bàn nghế, thiết bị và tài liệu thử nghiệm cho các trường học và văn phòng. DMM nhận ra rằng những yêu cầu này là có thời hạn gấp và cố gắng đạt được mục tiêu hoàn tất yêu cầu trong vòng năm ngày làm việc.

Dịch Vụ Sửa Máy Sao Chép

Một trong những mục tiêu chính của chúng tôi để hỗ trợ các trường học cần tài liệu giảng dạy là cung cấp cho tất cả giáo viên máy sao chép đáng tin cậy sẵn sàng trong mỗi ngày học. Mặc dù chúng tôi giám sát thời gian trả lời của chúng tôi để sửa chữa hầu đảm bảo chúng tôi tuân thủ thỏa thuận dịch vụ của chúng tôi với hiệu trưởng (mà mục tiêu sửa chữa trong vòng 48 giờ), biện pháp thực hiện chính của chúng tôi cho mục tiêu này là giảm việc sửa chữa và tăng sự bảo trì dự phòng.


Bảng Điều Khiển Dữ Liệu: Bảng điều khiển dữ liệu: