Is this email not displaying correctly? View it in your browser. Date: November 11, 2016

elementary students on playground

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ

Một Thông Điệp của Giám Đốc Học Vụ Jack R. Smith

Kính Thưa Các Thành Viên Cộng Đồng MCPS:

Tôi viết để chia sẽ với quý vị về phương cách Các Trường Công Lập Quận Montgomery đang hỗ trợ nhân viên và học sinh chúng ta xử lý với kết quả của ngày bầu cử tổng thống ngày thứ ba vừa qua. Mùa bầu cử này đặc biệt đã rất là khó khăn. Nó đã tạo nhiều cảm xúc cho nhiều người trong cộng đồng chúng ta. Chúng tôi muốn có dịp này để lập lại những giá trị mà là chủ yếu cho hệ thống trường học chúng ta.

Bây giờ bầu cử đã xong, đây là việc làm của chúng tôi để lập lại những giá trị nòng cốt của chúng ta là một hệ thống trường học—chứng minh là chúng ta tôn trọng và quan tâm cho mọi cá nhân trong cộng đồng chúng ta. Trước tiên hết, chúng tôi phải trấn an nhân viên và học sinh chúng tôi là các trường học là những nơi an toàn mà chúng tôi coi trọng và tôn trọng từng cá nhân và không chấp nhận các lời nói ức hiếp hay thù hằn. Sự đa dạng của cộng đồng chúng ta và nhiều nền văn hóa, ngôn ngữ, và tôn giáo mà đã tạo hệ thống trường học chúng ta tiếp tục là sức mạnh lớn nhất của chúng ta. Chúng ta sẽ mạnh hơn khi chúng ta cùng làm việc, cùng học, và lắng nghe nhau.

Chúng ta phải có cuộc trò chuyện cởi mở và tôn trọng về các bài học của cuộc sống trong một nền dân chủ. Đó là cam kết của chúng tôi là nhà giáo dục, và vào ngày này, tôn vinh các cựu chiến binh, chúng tôi sẽ giúp học sinh tiến tới trong sự hiểu biết các nền dân chủ của chúng ta và cách quốc gia chúng ta tồn tại. Chúng tôi sẽ dạy cho học sinh chúng tôi về nguyên tắc quan trọng là nền tảng của quốc gia chúng ta và chúng ta sẽ làm tất cả những gì chúng ta có thể để tiếp tục thúc đẩy một nền văn hóa của sự hiểu biết và tôn trọng cho tất cả mọi người.

Trường học chúng tôi cũng là một tài nguyên cho các gia đình. Các thầy cố vấn có mặt để giúp các học sinh đối phó với bất cứ quan tâm nào các em có về cuộc bầu cử. Các nguồn giảng dạy đã được cung cấp hầu giúp các thầy giáo bàn luận về cuộc bầu cử. Chúng tôi sẽ tiếp tục dựa trên sự chuyên môn của Nhóm Sở Hữu Sáng Kiến để giúp hiểu nhiều hơn về nhiều quan điểm trong cộng đồng chúng ta, tiểu bang và quốc gia.

Cuối cùng, chúng ta phải nhấn mạnh mọi cơ hội là trường học chúng ta là những nơi an toàn, nơi mà các học sinh học và nơi mà tất cả chúng ta làm việc cùng nhau để xây dựng một cộng đồng mà coi trọng và tôn trọng tất cả mọi người.

Kính,

Jack R. Smith, Ph.D.