Is this email not displaying correctly? View it in your browser. Date: January 9, 2017

Một Thông Điệp từ Hội Đồng Giáo Dục: Trường Học An Toàn và Thân Thiện cho Tất Cả Học Sinh

BOE logo

Thưa Quý Gia Đình MCPS:

Chúc Mừng Năm Mới! Vào lúc chúng ta bắt đầu năm mới 2017, chúng tôi muốn nhân cơ hội này để khẳng định lại quyết tâm của chúng tôi là cung cấp một môi trường học tập an toàn và thân thiện cho mỗi học sinh MCPS.

Trong những tháng gần đây, Quận Montgomery đã chứng kiến một sự gia tăng về những sự việc xảy ra trong cộng đồng bắt nguồn từ sự thù hận, trong đó có một số sự việc đã có tác động đến các trường học của chúng ta. Tuy những sự việc này không phải là duy nhất cho quận chúng ta và là một phản ảnh của những gì chúng ta thấy trên toàn quốc, xin quý vị biết rằng MCPS đang làm việc với Sở Cảnh Sát Quận Montgomery và đang thực hiện tất cả những bước cần thiết để đối phó với các sự việc này. Những hành động bắt nguồn từ sự thù hận của một nhóm nhỏ là sai và phản đạo đức đối với những giá trị cốt lõi về tôn trọng và bình đẳng của chúng ta, mà là căn bản để bảo đảm sự học tập của học sinh. Như Giám đốc học vụ Jack R. Smith đã tuyên bố, MCPS sẽ không dung thứ thái độ này.

Biện pháp kỷ luật chỉ mới là một trong những cách mà MCPS sử dụng để bảo đảm rằng các trường học của chúng ta vẫn là thân thiện và an toàn cho mọi người. MCPS thực hiện các bước chủ động để thúc đẩy sự hiểu biết về văn hóa và tôn vinh sự đa dạng trong các lớp học và trường học của chúng ta. Từ lớp Anh văn và khoa học xã hội cho đến lớp thể dục và giáo dục y tế, các học sinh MCPS đã được tiếp xúc với nhiều quan điểm đa dạng; khảo sát các niềm tin, phong tục và truyền thống văn hoá của những người đến từ những nền tảng văn hoá khác nhau; được dạy về chấp nhận và tôn trọng người khác; và học về văn hóa như là một phần của việc tạo dựng sự nhận thức và tôn trọng về văn hoá đối với người khác. 

Qua chương trình  Study Circles, chúng tôi cung cấp cho học sinh, nhân viên và phụ huynh những nguồn tài nguyên để tham gia vào các cuộc nói chuyện không dễ chịu nhưng rất cần thiết về chủng tộc, tôn giáo và văn hóa. Những cuộc nói chuyện này cho phép chúng ta nghe về và học hỏi từ những quan điểm khác nhau với quan điểm của chúng ta. Trong quan hệ đối tác với các cộng đồng tín ngưỡng của Quận Montgomery, MCPS cũng đã khai triển Hướng Dẫn về Tôn Trọng Sự Đa Dạng Tôn Giáo. Những hướng dẫn này nằm trong quyết tâm của chúng tôi để bảo đảm tất cả các học sinh của chúng ta có quyền bày tỏ đức tin và hoạt động tôn giáo, mà không bị kỳ thị, bắt nạt hay quấy nhiễu.

[Mời Đọc Hướng Dẫn về Tôn Trọng Sự Đa Dạng Tôn Giáo]
Đào tạo năng lực về văn hóa cũng là một thành phần quan trọng trong nỗ lực của chúng tôi để bảo đảm một môi trường học tập thân thiện cho các học sinh. Chúng tôi biết rằng chủng tộc và văn hóa có ảnh hưởng trực tiếp đến việc dạy và học. Qua Đơn Vị Đề Xướng Bình Đẳng MCPS (MCPS Equity Initiatives Unit), chúng tôi giúp các nhà giáo dục của chúng ta tạo nên sự thông thạo về văn hóa để họ có thể kết hợp thành công các hoạt động, cấu trúc và quy trình trong lớp học mà loại bỏ các bất bình đẳng dựa trên chủng tộc và sắc tộc và xây dựng thành công các mối quan hệ mà nuôi dưỡng sự thành đạt cao trong mọi nền tảng văn hoá khác nhau. Văn Phòng Tài Nguyên và Phát Triển Nhân Sự MCPS (MCPS Office of Human Resources and Development) cũng đang tích cực tuyển thêm những nhà giáo dục từ các cộng đồng mà đã không được đại diện đầy đủ để cho các học sinh có những gương mẫu đa dạng tại trường các em.

[Mời Xem Phim Video về Các Đề Xướng về Bình Đẳng của Chúng Tôi]

Chúng tôi cũng đã nghe được những lo ngại của quý vị về an toàn của các học sinh không có giấy tờ. Xin cho tôi được minh định, MCPS vẫn là một môi trường học tập thân thiện cho tất cả các học sinh, bất kể tình trạng di trú. Tuy đây là một vấn đề chung, Cơ Quan Thực Thi Luật Di Trú và Quan Thuế (Immigration and Customs Enforcement) xem trường học là những khu vực nhạy cảm mà ở đó việc bắt giữ, thẩm vấn, khám xét và canh chừng sẽ không xảy ra; ban giám đốc MCPS đang giám sát chặt chẽ tình hình này. Chúng tôi đã, và sẽ tiếp tục, thông báo cho nhân viên chúng tôi là họ không được có bất cứ hành động nào mà có thể cản trở sự tham gia hay đưa đến việc loại trừ các học sinh dựa trên tình trạng di trú. Hỗ trợ các học sinh và các gia đình là một ưu tiên của MCPS. Hội Đồng Quận Montgomery mới đây đã đưa ra một nghị quyết về vấn đề này.

MCPS sẽ tiếp tục củng cố quyết tâm của mình về công bằng và bình đẳng tại các trường học chúng ta. Ngân sách điều hành đề nghị cho năm tới, mà được dùng như một tài liệu đạo đức để hỗ trợ sự thành công của học sinh, phản ảnh quyết tâm này qua các ngân khoản dành cho các đề xướng về công bằng, như Chương Trình Học Sinh Thiểu Số cho các học sinh và huấn luyện về thành kiến ẩn tàng cho nhân viên.

[Mời Đọc Ngân Sách Điều Hành Được Đề Nghị Tài Khóa 2018]

Sứ mạng của hệ thống trường học chúng ta là bảo đảm mỗi học sinh sẽ có những kỹ năng về học tập, giải quyết vấn đề sáng tạo, và tình cảm xã hội để thành công tại đại học và trong nghề nghiệp. Để bảo đảm là chúng ta có thể giúp các em đạt mục tiêu này, trước hết chúng ta phải cung cấp một nơi học tập an toàn, thân thiện cho tất cả các học sinh. Hội Đồng Giáo Dục đã và sẽ tiếp tục mạnh mẽ đưa ra và ban hành các chính sách mà hỗ trợ sự an lạc của tất cả các học sinh và bảo vệ các em khỏi mọi hình thức quấy nhiễu, bắt nạt hay kỳ thị.

Chúng tôi xin chúc quý vị và gia đình những điều tốt đẹp nhất cho năm mới.

Kính thư,
Michael A. Durso
Chủ tịch, Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery