Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: June 29, 2018

mcps logo

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ

 

Kiểm Lại Chương Trình Giảng Dạy

 

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS:

Tôi hy vọng quý vị đã bắt đầu một mùa hè thật tốt. Tôi viết thư này để cung cấp thông tin mới nhất về ước lượng và lựa chọn vật liệu giảng dạy mới cho Anh văn (ELA) và toán K-8, và toán trung học Đại số 1. Như tôi đã đề cập trong thông điệp cuối cùng của tôi, chúng tôi dự định tiếp tục quá trình tuyển chọn chương trình giảng dạy vào đầu năm học 2018-2019. Để chuẩn bị cho việc bắt đầu lại nỗ lực này, chúng tôi đã gặp và nhận ý kiến từ nhiều nhóm người liên quan, giúp cải tiến quy trình và áp dụng các bài học chính từ giai đoạn khởi đầu mà đã diễn ra vào đầu năm nay.

Trong tháng vừa qua, chúng tôi đã liên lạc với tất cả các tổ chức nhân viên, Nhóm Thẩm Định Chủ Yếu mà đã tham gia trong giai đoạn đầu, Hội Đồng Cố Vấn Chương Trình, nhân viên dịch vụ trung tâm, và các nhân viên nhà trường khác để thu hút các ý kiến chi tiết về Yêu Cầu Đề Nghị trước đó (RFP). Chúng tôi cũng đã phân tích các câu trả lời từ Bản Khảo Sát Chương Trình Giảng Dạy Mới, mà đã nhận được ý kiến từ hơn 1,700 thành viên của cộng đồng MCPS, bao gồm phụ huynh, giáo viên và học sinh. Chúng tôi sẽ dùng các ý kiến này để kiểm lại RFP, mà được xếp đặt tái bản lại vào cuối tháng Tám 2018. Sau khi phát hành RFP, một dự kiến là các đề nghị cho chương trình giảng dạy sẽ được kiểm lại vào cuối mùa thu năm 2018, với các lựa chọn cho Hội Đồng Giáo Dục chấp thuận vào giữa năm học 2018-19.

Khi chúng tôi chuẩn bị thẩm định các tài liệu mới sau này vào mùa thu 2018, chúng tôi sẽ gặp các nhóm liên quan khác để thảo luận về các đường lối hầu giúp cộng đồng MCPS tham gia đầy đủ trong quá trình tuyển chọn. Điều này sẽ bao gồm sự cộng tác với giáo viên, ban giám đốc, phụ huynh và cộng đồng về việc lựa chọn cuối cùng các tài liệu giảng dạy; thời gian và tác động của sáng kiến này; thiết kế học tập chuyên nghiệp; và cách tiếp cận để đưa ra các tài liệu mới cho các trường học và lớp học. Ý kiến này sẽ được sử dụng để xây dựng một kế hoạch và thời gian thực hiện cụ thể tiếp theo sự chấp thuận của Hội Đồng Giáo Dục và khi chúng tôi gần đến niên học 2019-20. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc thường xuyên với quý vị trong những tuần lễ và những tháng tới. Tôi khuyến khích quý vị xem trang mạng Kiểm Lại Chương Trình Giảng Dạy cho thông tin và các cập nhật.

Cám ơn quý vị cho những nỗ lực và sự tận tâm dành cho các học sinh chúng tôi và tôi mong muốn được tiếp tục cộng tác với quý vị.
Kính,

Maria V. Navarro, Ed.D.
Chánh Sở Học Vụ
Các Trường Công Lập Quận Montgomery