Kiểm Tra về Chống Phân Biệt Chủng Tộc và Đối Phó với Vấn Đề Kỳ Thị ở Các Trường Công Lập Quận Montgomery.

February 2, 2022

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS,

Chúng tôi viết thư để cung cấp một bản cập nhật về công việc đang diễn ra của học khu và cam kết giải quyết các cản trở về chủng tộc và hệ thống trong MCPS.

Các học khu trên khắp quốc gia đã phải phấn đấu để tham gia vào các cuộc trò chuyện khó khăn hầu đối mặt với những cản trở này khi các thành viên cộng đồng chọn phe và chỉ tay đổ lỗi. Hiểu tầm quan trọng của dữ liệu, kinh nghiệm gần đây, và sự khác biệt về cách COVID-19 ảnh hưởng đến cộng đồng nhấn mạnh tầm quan trọng của công việc này.

Với nhu cầu này, năm ngoái, chúng tôi đã bắt đầu kiểm lại các chính sách và thực tập của học khu được gọi là Kiểm tra Hệ thống Chống Phân Biệt Chủng Tộc. Trong vài tháng qua, chúng tôi đã gặp các học sinh, gia đình, nhân viên và các thành viên cộng đồng để lấy ý kiến đóng góp về việc kiểm tra và lắng nghe những mối quan tâm và thắc mắc. Một số đã nói là cuộc kiểm tra vượt ra ngoài phạm vi của những gì một khu học đường nên làm. Những người khác nói với chúng tôi rằng chúng tôi chưa tìm hiểu đủ. Việc đạt được sự tin tưởng sẽ mất thì giờ, vì vậy chúng tôi muốn giải thích những gì chúng tôi tin rằng cuộc kiểm tra là và không là gì.

Antiracist Audit 1 Pager
Click to View Full PDF
  • Cuộc kiểm tra LÀ một cuộc đánh giá toàn diện và toàn khu vực về các thực tập và chính sách của chúng tôi. Bấm vào đây để đọc về các lĩnh vực khác nhau của cuộc kiểm tra.
  • Kiểm tra là về việc tìm hiểu thực tế. Hành động sẽ được xác định dựa trên kết quả của cuộc kiểm tra.
  • Kiểm tra KHÔNG PHẢI là chỉ ngón tay để đổ lỗi. Chúng tôi sẽ không dung thứ cho việc đổ lỗi hay làm cho bất kỳ ai xấu hổ, hay bất kỳ nhóm nào về hành động của người khác.

Giai đoạn tiếp theo của cuộc kiểm tra là lắng nghe ý kiến từ tất cả các nhóm liên quan qua các cuộc khảo sát và các nhóm tập trung. Yêu cầu xem hình bên phải để biết thông tin về các cuộc khảo sát các học sinh, nhân viên và gia đình cũng như các cuộc trò chuyện cộng đồng sắp tới. Yêu cầu theo dõi thông tin truyền tin phụ trội với nhiều chi tiết hơn.  Các phát hiện từ cuộc kiểm tra sẽ được chia sẻ với toàn thể cộng đồng vào Tháng 6, 2022 và tất cả các trường học và văn phòng MCPS sẽ kế hoạch cho hành động vào mùa hè này. Cập nhật hành động sẽ được công bố ở trang này.

Chúng tôi không quên tác động đầy ý nghĩa khi chúng tôi viết lá thư này từ trụ sở của MCPS tại Carver Educational Services Center. Địa điểm lịch sử này từng là trường học mà mọi học sinh trung học người Da đen từ khắp Quận Montgomery phải theo học bất kể họ sống ở vùng nào khác. Thực tế này nhắc nhở chúng ta rằng phân biệt chủng tộc đã được xây dựng trong cấu trúc cốt lõi của chúng ta. Tuy nhiên, chúng tôi đang ngồi trong tòa nhà này với tư cách là lãnh đạo của một quận mà hiện là một trong những quận đa dạng và thành công nhất trong nước. Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể sử dụng cuộc kiểm tra này để hình dung lại một khu học đường nơi tất cả học sinh, gia đình và nhân viên cảm thấy an toàn, được xem trọng, được nhìn thấy, được nghe và thành công.

Kính,

Dr. Monifa McKnight
Giám Đốc Lâm Thời
Các Trường Công Lập Quận MontgomeryEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools