5 Things to Know

MCPS Things to Know

Thursday, May 4

 1. Phụ huynh Chương trình Giáo dục Đặc biệt được Yêu cầu Hoàn tất Bản Thăm dò Ý kiến của Tiểu bang

Tất cả phụ huynh hoặc người giám hộ của trẻ em từ 3 đến 21 tuổi đang nhận chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan thông qua trường học địa phương được khuyến khích tham gia Maryland Special Education Parent Involvement Survey- Thăm dò Ý kiến về Sự Tham gia của Phụ huynh trong Giáo dục Đặc biệt Maryland trước và vào Ngày 19 Tháng 5.

Bộ Giáo dục Tiểu bang Maryland (MSDE) đã gửi bản thăm dò ý kiến cho tất cả phụ huynh/người giám hộ của học sinh mà có IEP ở Quận Montgomery. Thông tin do quý vị cung cấp sẽ giúp tiểu bang phát triển chương trình giáo dục đặc biệt và những dịch vụ liên hệ tại các trường công lập.

Có hai lựa chọn để hoàn tất bản thăm dò ý kiến:

 1. Hoàn tất bản thăm dò ý kiến trực tuyến tại https://www.mdparentsurvey.com.
 2. Hoàn thành bản thăm dò ý kiến cho lớp học của con trên bản giấy và gửi lại trong phong bì đã dán tem nhận được từ MSDE trước và vào Ngày thứ Sáu 19 Tháng 5.

Sự tham gia là tự nguyện và ẩn danh. Phụ huynh được yêu cầu hoàn tất một bản thăm dò ý kiến riêng biệt cho mỗi em nhận các dịch vụ.

Thêm thông tin phụ trội, yêu cầu liên lạc Kenneth Hudock tại MSDE tại 410-767-7770
hay Kenneth.Hudock@maryland.gov.

 1. Lễ hội Sách Gaithersburg Hằng năm Sẽ được Tổ chức vào Ngày 20 tháng 5.

Tham gia với cộng đồng Gaithersburg và hơn thế nữa để mừng ngày lễ hội sách, các nhà văn và sự xuất sắc trong văn học. Lễ hội Sách Gaithersburg năm nay sẽ được tổ chức từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều vào Ngày thứ Bảy 20 tháng 5 tại Bohrer Park ở Gaithersburg. Ngày lễ có nhiều tác giả và hoạt động dành cho trẻ em ở mọi lứa tuổi, hội thảo viết cho người lớn và thanh thiếu niên và nhiều hơn nữa. Các cơ hội cho Giờ Dịch vụ Học vấn (SSL) học sinh có cho học sinh từ 16 tuổi trở lên.

Xem trang mạng ngày lễ để có thêm thông tin.

 1. Tham gia Nhóm Chương trình Kéo dài Niên học Mùa hè

Tham gia trực tuyến với MCPS từ 6–7:30 tối vào Ngày thứ Tư 10 tháng 5 cho một buổi thông tin về các chức vụ trong chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan. Văn phòng đang tìm kiếm các chức vụ trong Chương trình Kéo dài Niên học Mùa hè (ESY). Giáo viên và thầy phụ tá được tuyển dụng cho các chức vụ ESY sẽ nhận được tiền khích lệ cao hơn 18% so với mức lương hiện tại của họ. Nhân viên của Văn phòng Giáo dục Đặc biệt sẽ có mặt để trả lời các câu hỏi. Yêu cầu RSVP.

Buổi họp: Zoom link
ID cho Buổi họp: 810 0827 8171
Mật mã: 898137

 1. Đơn Đăng ký Bắt đầu Có cho First Student Climate Action Council- Hội đồng Hành động cho Khí hậu của Học sinh Đầu tiên

Quý vị có biết một học sinh MCPS lớp 8-11 nồng nhiệt về sự bền vững và chống sự biến đổi của khí hậu không? Các đơn đăng ký hiện đang có cho Hội đồng Hành động cho Khí hậu của Học sinh. Hội đồng hội sinh mới được thành lập sẽ làm việc để:

 1. Lập Kế hoạch Hành động Khí hậu MCPS.
 2. Cố vấn cho Hội đồng Giáo dục và giám đốc về hành động bền vững/khí hậu.
 3. Thu hút, kiểm lại và tài trợ cho các dự án bền vững của học sinh trong các trường MCPS.
 4. Hợp tác với các trường học và học sinh để thúc đẩy, hỗ trợ và trao quyền cho các sáng kiến bền vững, đồng thời thực hiện các ưu tiên khác mà họ chọn.
 1. Điểm Nhấn mạnh Tuần Này

Các Học sinh Tốt nghiệp Lớp 12 Được Công nhận cho các Thành tích
Montgomery County Alliance of Black School Educators (MCABSE) đã vinh danh 27 học sinh tốt nghiệp lớp 12 trong Lễ trao Giải thưởng của Distinguished African-American Scholars và Community Leaders Awards vào Ngày 26 tháng 4.
BOE Công nhận 17 Cá nhân, Tổ chức cho Dịch vụ Xuất Sắc
Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery công bố những người nhận Giải thưởng Thường niên lần Thứ 26 cho Dịch vụ Xuất sắc cho Giáo dục Công lập. Các đề cử đã được nhận từ cộng đồng chung, cũng như các tổ chức cộng đồng, doanh nghiệp, thành viên Hội đồng và nhân viên.
Tìm hiểu thêm và xem danh sách đầy đủ của những người thắng.

Buổi Thông tin dành cho Phụ huynh: Văn hóa Phổ biến và sự Thù hận: Hiểu Những gì Học sinh Tiếp xúc trong Xã hội Ngày nay
Buổi họp này sẽ được Liza Wiemer, tác giả của Bài Tập hướng dẫn. Nó sẽ tập trung vào việc giúp phụ huynh và người chăm sóc trẻ em hiểu mức độ thù hận đang lan truyền trong văn hóa phổ thông, trò chơi và mạng xã hội, cách thức sử dụng lời nói và hành vi thù ghét trong trường học cũng như cách phụ huynh và người chăm sóc trẻ em có thể giúp học sinh xác định và chống lại lời nói thù hận. 7 giờ tối – 8 giờ 30 tối
(Anh văn) Ngày 10 tháng 5, 2023, Liên kết để Ghi danh    (Bản tiếng Anh)
(Tây ban nha) Ngày 31 tháng 5, 2023, Liên kết để Ghi danh   (Bản tiếng Tây ban nha)

 


Montgomery County Public SchoolsEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools