girls on laptop at home

Tham gia Bản Thăm Dò Sở Thích cho Học Viện Học Tập Trực Tuyến MCPS

Kính thưa Phụ Huynh và Giám Hộ,

Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) dự định cung cấp một học viện trực tuyến cho học sinh trong các lớp PreK-12 cho năm học 2021-2022 ngoài một lựa chọn học tập trực tiếp truyền thống, năm ngày một tuần. Các câu trả lời của quý vị cho bản thăm dò sở thích này sẽ giúp MCPS lập kế hoạch cho học tập trực tuyến, hiện được gọi là học viện trực tuyến. Đây không phải là cam kết để tham dự học viện trực tuyến và không bảo đảm việc nhập học; nhưng chỉ để tìm hiểu sở thích của gia đình. Thêm thông tin về cách ghi danh cho học viện trực tuyến sẽ sớm được chia sẻ với cộng đồng.

Trong khi học tập trực tuyến trong thời kỳ đại dịch là khó khăn cho nhiều học sinh, những học sinh khác đã tiến triển nhiều. Sự linh hoạt để học trên mạng tại nhà đã cung cấp các cơ hội mà hỗ trợ nhiều nhu cầu của gia đình và nhu cầu xã hội-tình cảm của một số học sinh. Vì những lý do này và nhiều hơn nữa, MCPS dự định cải tiến các lựa chọn học tập trên mạng.

Những chi tiết quan trọng:

  1. Học sinh mà tham gia học viện trực tuyến sẽ vẫn ghi danh học tại trường học thuộc khu nhà. Các học sinh có thể tiếp cận các dịch vụ (trừ các khóa học trực tuyến chọn lọc) qua trường học thuộc khu nhà, bao gồm dịch vụ bữa ăn, dịch vụ giáo dục đặc biệt và dịch vụ cố vấn.
  2. Học sinh sẽ có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa tại trường học thuộc khu nhà (hội đoàn, các sinh hoạt sau giờ học, và điền kinh liên trường tại các trường trung học cấp II và cấp III).
  3. Học sinh mà tham dự chương trình trực tuyến toàn thời gian/nguyên năm sẽ được giảng dạy bởi các giáo viên được chỉ định cho học viện trực tuyến, không phải do các giáo viên tại trường khu nhà.
  4. Học viện trực tuyến được phác họa như một chọn lựa chỉ toàn thời gian, nguyên năm cho các học sinh PreK-12. MCPS có thể xem xét một lựa chọn bán thời gian cho học sinh trung học cấp III.

Thêm thông tin về học viện trực tuyến có thể tìm thấy tại đây: https://www.montgomeryschoolsmd.org/virtualacademy

Xem trình bày về học viện trực tuyến trước Hội đồng Giáo dục tại đây: https://youtu.be/-qQ48OOw-KI?t=4892

Yêu cầu hoàn tất bản thăm dò sở thích cho mỗi em trẻ ghi danh tại MCPS. Bản thăm dò sẽ kết thúc vào Ngày 1 tháng 5, 2021.

Liên kết với bản thăm dò: https://forms.gle/uTN9DvrKFK5GbLEg7Email us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools