Kính Gửi Cộng Đồng MCPS:

Khi chúng ta sắp kết thúc năm học, tôi đã suy ngẫm về những gì tôi đã học được trong năm nay về cách hỗ trợ tốt nhất cho học sinh, nhân viên, gia đình và cộng đồng khi chúng tôi tìm cách tạo một môi trường tốt nhất cho hệ thống trường học để đạt tiềm năng và hoạt động ở mức cao nhất.

Đây là một thời gian phong phú. Cộng tác với các đối tác trong hệ thống trường học và trong toàn cộng đồng, tôi đã thẩm định các ưu điểm, nhu cầu và mức độ hiệu quả của chúng tôi. Ước lượng và đánh giá những gì đang thực hiện tốt và nơi chúng tôi có thể cải thiện là một cam kết mà tôi đã thực hiện với vai trò là giám đốc tạm thời và điều đó sẽ tiếp tục trong suốt nhiệm kỳ của tôi.

Tôi rất thích các cuộc trò chuyện thẳng thắn và mạnh mẽ với phụ huynh và học sinh. Tôi cũng đã tham gia vào một loạt các cuộc trò chuyện với các nhà lãnh đạo trường thành công trên khắp quốc gia để học hỏi từ một số người giỏi nhất trong lĩnh vực kinh doanh. Tôi đã lắng nghe–thật sự lắng nghe–như là một phần trong cam kết để hiểu cách xây dựng các hệ thống và cấu trúc mà đưa đến kết quả thành công.

Student Member of the Board of Education
Newsletter

Những cuộc trò chuyện này khiến tôi cảm thấy chắc chắn là chúng ta phải tổ chức hệ thống trường học bằng cách tăng cường sự tập trung vào ba ưu tiên hàng đầu của chúng ta—thu hút các nhóm liên quan để xây dựng lòng tin; bảo đảm sức khỏe và hạnh phúc của học sinh; và tập trung lại vào việc dạy và học bình đẳng.

Student Member of the Board of Education
Newsletter

Như là kết quả của tất cả những gì tôi đã học được—và cảm ơn rất nhiều người—chúng tôi đang xem xét một số cải tiến các chiến lược đối với cơ cấu lãnh đạo hiện tại để phù hợp với các ưu tiên của chúng tôi, đi sâu hơn vào những nơi chúng tôi cần và cung cấp hiệu quả và nguyên liệu miễn phí cho những lãnh vực mà chúng tôi thấy có nhu cầu lớn nhất, chẳng hạn như sức khỏe tâm thần của học sinh.

Cơ cấu lãnh đạo tổ chức chiến lược MCPS FY2023 phác thảo một số thay đổi quan trọng. Chúng tôi sẽ thêm một phó giám đốc và giám đốc giáo khoa để cải thiện sự tập trung của chúng tôi vào việc giảng dạy và học tập bình đẳng. Giám đốc truyền thông phụ tá mới và cố vấn cộng đồng cấp cao của chúng tôi sẽ tập trung vào ưu tiên của chúng tôi là xây dựng lại lòng tin và thu hút các nhóm liên quan. Dựa trên các cuộc trò chuyện với phụ huynh của học sinh nhận được dịch vụ giáo dục đặc biệt, tôi sẽ thuê một liên lạc viên giáo dục đặc biệt để liên lạc với các gia đình và giúp loại bỏ các cản trở mà họ gặp phải trong việc tiếp cận các nguồn thông tin giáo dục đặc biệt của hệ thống trường học. Giám đốc điều hành, mà sẽ là chuyên môn về tài chính, sẽ giám sát việc phân bổ nguồn lực một cách công bằng để các trường học, học sinh và nhân viên có những gì họ cần. Cuối cùng, nhân viên y tế mà chúng tôi đã xác định cần vào mùa thu năm ngoái và được thuê gần đây sẽ mang lại sự chuyên môn về cam kết đối với sức khỏe và thể chất của học sinh.

Các chức vụ mới này sẽ bổ sung các chuyên gia đa dạng và kinh nghiệm vào một đội ngũ sẵn sàng, mạnh mẽ và tận tâm, tạo không gian để phát triển, nắm lấy cơ hội trong tương lai và đáp ứng những thách thức trong tương lai. Những thay đổi hỗ trợ trách nhiệm lớn của chúng tôi đối với học sinh và khu học đường và đáp lại trực tiếp những gì tôi đã nghe từ quý vị; với sự quan tâm, nỗ lực và quản lý tài chính thận trọng, những nguồn lực này sẽ phát triển các trường học.

Với lộ trình, chúng tôi đủ khả năng để tìm kiếm các chương trình ứng dụng, tuyển dụng và giới thiệu các nhà lãnh đạo kinh nghiệm trong vài tháng tới. Chúng tôi đã thực hiện các cuộc tìm kiếm độc lập trên toàn quốc cho các chức vụ phó giám đốc, giám đốc điều hành và giám đốc học tập. Chúng tôi cam kết thu hút các nhóm liên quan trong quá trình thông qua phát triển sự hiểu biết về những đặc điểm mà họ mong muốn ở các nhà lãnh đạo và với các chức vụ đã chọn, và mời họ tham gia vào ban phỏng vấn.

Trong thời gian chờ đợi, các nhà lãnh đạo và nhân viên hiện có đã sẵn sàng để tiếp tục lập kế hoạch và thực hiện các ưu tiên cho các học sinh. Chúng tôi được trang bị để hiểu rõ hơn về năng lực chuyên môn mà chúng tôi tìm kiếm khi chúng tôi tiếp tục giải quyết những gián đoạn đối với việc học và sự an lành do COVID-19; cải thiện sự tham gia ở mọi cấp trong toàn quận; và xây dựng sự xuất sắc mà chúng tôi mong đợi và các học sinh và các nhóm liên quan của chúng tôi xưng đáng.

Tôi mong được tiếp tục thảo luận với quý vị về các ưu điểm, các lĩnh vực phát triển và ưu tiên của các trường học chúng ta. Tôi tôn trọng mối quan hệ hợp tác tiếp tục của chúng ta khi chúng ta làm việc để giúp khu học đường chúng ta tiến triển.

Kính thư,

Monifa B. McKnight, Ed.D.
Giám Đốc Lâm Thời Các Trường HọcEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools