16 Trường MCPS Bắt đầu Học Tập Ảo từ Ngày 20 tháng 1

January 18, 2022

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS,

Sau khi xem xét nhiều yếu tố chính, 16 trường sẽ chuyển sang học tập ảo trong 10 ngày theo lịch. Vì lợi ích của sức khỏe và sự an toàn nói chung của cộng đồng trường học, các trường này sẽ bắt đầu giai đoạn học tập ảo từ Ngày 20 tháng 1 đến Ngày 29 tháng 1. Họ sẽ trở lại học trực tiếp vào Ngày thứ Hai 31 tháng 1.

Các trích dẫn là:

Trường Tiểu Học Beall
Trung Học Cấp II Briggs Chaney
Trường Tiểu Học Brookhaven
Trường Tiểu Học Clopper Mill
Trường Tiểu Học Captain James E. Daly
Trường Tiểu Học Gaithersburg
Trường Tiểu Học Glenallan
Trung Học Cấp II Dr. Martin Luther King, Jr. Trung Học Cấp II Lakelands Park
Trung Học Cấp II Neelsville
Trung Học Cấp III Paint Branch
RICA – John L. Gildner Regional Institute for Children and Adolescents
Trường Tiểu Học Sargent Shriver
Trường Tiểu Học Twinbrook
Trường Tiểu Học Watkins Mill
Trường Tiểu Học Twinbrook

Quyết định tạm ngưng giảng trực tiếp liên quan đến việc xem xét một số yếu tố chính; những yếu tố chính này được xét với các đặc điểm riêng biệt của mỗi trường, từ các chương trình cụ thể đến sự sẵn sàng hoạt động. Các cộng đồng trường học cá nhân sẽ nhận một lá thư thông báo về sự thay đổi và một số chi tiết cụ thể đã giúp thông báo quyết định cho trường học cá nhân đó.

Các yếu tố chính được sử dụng để đưa ra quyết định này bao gồm:

  • Tỷ lệ đi học của học sinh (trung bình ba ngày)
  • Nhân viên vắng mặt (trung bình ba ngày)
  • Số lượng các tuyến xe buýt không thể cung cấp dịch vụ vào cả buổi sáng và buổi chiều (trung bình ba ngày)
  • Yêu cầu nhân viên thay thế chưa được thực hiện (trung bình ba ngày)
  • Các trường hợp COVID-19 ở học sinh và nhân viên trong 10 ngày qua
  • Ý kiến từ nhiều nhóm liên quan từ cộng đồng trường học

Để chuẩn bị cho sự thay đổi này trong hoạt động, giáo viên sẽ có một ngày chuẩn bị và học sinh sẽ tham gia vào quá trình học không đồng bộ cách biệt. Giảng dạy hoàn toàn ảo sẽ được giáo viên hướng dẫn sẽ diễn ra. Các gia đình sẽ nhận được thông tin, hướng dẫn và các nguồn lực cho những gì mong đợi trong học tập ảo.

Các Trường Công Lập Quận MontgomeryEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools