Chào mừng Trở lại Niên học 2022-2023

Chào đến với niên học 2022-2023. Vào Ngày thứ Hai 29 Tháng 8, các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) sẽ mở cửa để đón gần 160,000 học sinh. Đối với giáo viên, nhân viên và ban giám đốc, đây là một ngày mà chúng tôi đã mong đợi trong bao nhiêu tháng và chuẩn bị cho cả mùa hè. Chúng tôi rất vui mừng chào đón các học sinh trở lại cho một năm học hoàn toàn mới và tất cả những tiềm năng mà được thể hiện. Trong video này, chúng tôi chia sẻ sự nhiệt tình của chúng tôi đối với năm học 2022-2023 và chủ đề của chúng tôi cho năm nay là Tất cả Cùng nhau Ngay Bây giờ, Tất cả cho các Học sinh Chúng ta. Chúng tôi cũng suy ngẫm về công việc lớn lao của các nhân viên MCPS tuyệt diệu của chúng tôi để giúp chúng tôi sẵn sàng cho năm học mới này. Họ tạo điều đó xảy ra cho học sinh của chúng tôi! Chúng tôi đã sẵn sàng. Chào mừng trở lại!

Dr. Monifa B. McKnight
Superintendent, Montgomery County Public Schools

Brenda Wolff
President, Montgomery County Board of Education