buses covered in snow

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS,

Các Trường Công Lập Quận Montgomery sẽ xem xét việc chuyển sang học tập ảo vào những ngày các trường học đóng cửa do thời tiết khắc nghiệt trong thời gian còn lại của năm học 2021-2022. Đây là những ngày mà học khu sẽ xác định rằng việc đóng cửa hệ thống trường học sẽ là cần thiết vì lý do an toàn. Quyết định này sẽ được đưa ra theo từng trường hợp cụ thể.

Khi thời tiết khắc nghiệt được dự đoán, văn phòng chuyên chở MCPS và lãnh đạo MCPS sẽ theo dõi dự báo thời tiết và thông báo cho các gia đình nếu MCPS sẽ có thể chuyển sang học tập ảo. Học sinh sẽ được yêu cầu là em phải mang về nhà Chromebook, bộ sạc điện và các tài liệu giảng dạy khác. Giáo viên cũng sẽ được yêu cầu chuẩn bị các bài học và tài liệu giảng dạy ảo.
MCPS cung cấp một số cách để giữ liên lạc với hệ thống trường học và được thông báo về sự chuyển đổi sang học tập ảo. Đó là:

  • Trang mạng của MCPS
  • ConnectED cho hệ thống email và tin nhắn văn bản
  • Alert MCPS/MCPS Hệ thống nhắn tin khẩn cấp toàn quận Alerta
  • Phương tiện truyền thông xã hội (Twitter, Facebook và Instagram) bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha
  • Phương tiện truyền thông tin tức địa phương
  • MCPS–TV (Comcast 34, Verizon 36, RCN 89) và
  • Đường dây điện thoại đã được thâu (301-279-3673)

Trang này sẽ bao gồm thông tin để giúp quý vị hiểu những gì sẽ xảy ra trong thời gian học tập ảo vì thời tiết khắc nghiệt và các nguồn lực để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật.
Lưu ý quan trọng:

  • Để có thời gian cho học sinh và nhân viên điều chỉnh, đăng nhập và truy cập các nguồn lực vào ngày học tập ảo do thời tiết khắc nghiệt, tất cả giảng dạy sẽ bắt đầu muộn hơn hai giờ so với lịch bình thường của trường.
  • Hiệu trưởng trường học sẽ thông báo thông tin về lịch trình giảng dạy trong ngày hay thông tin khác dành riêng cho mỗi trường học riêng biệt.
  • Học sinh không thể tiếp cận chương trình giảng dạy sẽ được nghỉ học có lý do và có cơ hội để học bù lại bài tập bị thiếu.

Các Trường Công Lập Quận MontgomeryEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools