Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: Nov. 06, 2020


mcps logo

English | español |  中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ | Português


Kính Gởi Phụ Huynh, Giám Hộ, Học Sinh và Nhân Viên:

Chiều nay (Ngày 6 tháng 11), Hội đồng Giáo dục đã họp để bàn luận về kế hoạch phục hồi giáo dục của MCPS và những cân nhắc cho việc trở lại trường học theo từng giai đoạn. Nếu quý vị đã không thể xem trực tiếp cuộc họp, quý vị có thể xem bản trình bày tại đây và xem bản trình bày PowerPoint tại đây .

Như chúng tôi chia sẻ vào Ngày 27 tháng 10, MCPS phát triển hệ thống đo lường sức khỏe cho giai đoạn trở lại để được giảng dạy trực tiếp. Hệ thống được phát triển với sự tham vấn của các viên chức y tế Quận Montgomery và phù hợp với hướng dẫn của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Tật (CDC). Nếu hệ thống đo lường này hội đủ, MCPS sẽ bắt đầu giai đoạn trở lại với giảng dạy trực tiếp bắt đầu từ Ngày 12 tháng Giêng, 2021, với sự tập trung vào chương trình giáo dục đặc biệt cụ thể; một số chương trình Giáo dục Nghề nghiệp và Công nghệ mà đòi hỏi kinh nghiệm thực tập để được cấp giấy phép; và các nhóm học sinh đặc biệt khác. Nếu các đo lường sức khỏe tiếp tục hội đủ, các nhóm học sinh lớn hơn sẽ bắt đầu giai đoạn trở lại vào Ngày 1 tháng 2, 2021, bắt đầu của học kỳ thứ hai.

Xem nguyên vẹn dòng thời gian ̣được đề nghị và nhóm giai đoạn trở lại cho học kỳ thứ hai tại đây.

Tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta chỉ có thể tiếp tục với kế hoạch này nếu các đo lường sức khỏe đã hội đủ. Chúng tôi đã nghe từ nhiều thành viên cộng đồng mà muốn chúng tôi bắt đầu cung cấp chương trình học tập trực tiếp vào Tháng 12. Như quý vị có thể đã thấy hay nghe trên tin tức, các trường hợp trong quận và trên toàn tiểu bang đang tăng lên và những con số hiện tại không hỗ trợ việc trở lại chương trình giảng dạy trực tiếp cho các nhóm học sinh vào lúc này. Chúng tôi tiếp tục cộng tác chặt chẽ với nhân viên y tế quận và các lãnh đạo quận khác. Họ hiểu và chia sẻ cảm giác khẩn cấp của chúng tôi trong việc đưa học sinh trở lại khu trường học càng sớm càng tốt và càng an toàn càng tốt. Chúng tôi cũng nhận được hướng dẫn từ các viên chức y tế tiểu bang, văn phòng thống đốc và giám đốc các trường học tiểu bang.

Trở Lại Khu Trường Học An Toàn

Như chúng tôi đã chia sẻ vào mùa hè, các hoạt động tại các tòa nhà trường học sẽ trông khác khi học sinh và nhân viên trở lại. Học sinh và nhân viên sẽ bắt buộc phải đeo khăn che mặt; giữ khoảng cách xa nhau; và rửa tay thường xuyên. MCPS cũng đang đầu tư vào các nguồn lực quan trọng để nâng cao chất lượng của không khí trong các tòa nhà và nâng cao các hệ thống, nếu cần.

Bản Thăm Dò Sở Thích của Phụ Huynh

Vào Ngày 11 tháng 11, phụ huynh sẽ được yêu cầu hoàn tất một bản thăm dò ý kiến ngắn để cho biết liệu con họ sẽ hoàn toàn lưu lại trong môi trường học tập trực tuyến hay tham gia trong một kết hợp của việc giảng dạy trực tiếp và trực tuyến. Cả hai lựa chọn đều cho phép học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa và thể thao trực tiếp. Phụ huynh cũng sẽ được yêu cầu cho biết nếu con họ cần phương tiện chuyên chở do MCPS cung cấp.

Lịch Trình Thông Báo cho Phụ Huynh Lựa Chọn Kinh Nghiệm Trực Tiếp

Khi thời gian Thăm dò Sở thích của Phụ huynh chấm dứt, một phân tích về nhu cầu trực tiếp theo địa điểm sẽ được tiến hành. Thông tin sẽ được sử dụng để thiết kế các mô hình cung cấp giảng dạy và vị trí của các mô hình, và đồng thời sẽ cho biết lịch trình thông báo cho các phụ huynh mà chọn kinh nghiệm trực tiếp. Các trường học sẽ là công cụ trong công việc thiết kế để bảo đảm chúng tôi đáp ứng nhu cầu của học sinh dù là các gia đình chỉ chọn duy trì mô hình trực tuyến hay chọn một kết hợp kinh nghiệm trực tiếp/trực tuyến. Các trường học cũng sẽ thông báo về các mô hình thiết kế và xác nhận lịch trình với các phụ huynh mà đã cho biết họ muốn một kinh nghiệm trực tiếp. Quá trình liên lạc này sẽ bắt đầu vào tháng Giêng một khi nhân viên trường đã kế hoạch cho nhu cầu trực tiếp.

Mô Hình Giảng Dạy

Điều quan trọng cần lưu ý là cách thức giảng dạy sẽ được cung cấp sau khi chúng tôi trở lại các tòa nhà có thể khác biệt cho các học sinh, vì các hạn chế về năng lực liên quan đến COVID và sự sẵn sàng của nhân viên. MCPS đang cố gắng làm việc để bảo đảm có thêm giáo viên và nhân viên hỗ trợ cần thiết để cung cấp kinh nghiệm học tập trực tiếp hiệu quả và chặt chẽ. Kinh nghiệm trực tiếp sẽ bao gồm sự kết hợp của các hỗ trợ trực tiếp, học tập trong một lớp học kết hợp trực tiếp và trực tuyến, hay một lớp học hoàn toàn trực tiếp.

Tùy thuộc vào kết quả từ bản Thăm dò Sở thích của Phụ huynh, có thể có trường hợp mà học sinh có thể có các giáo viên khác nhau; luân phiên giữa giảng dạy trực tiếp và trực tuyến hàng tuần; hay không được tổ chức tại trường học nhà. Những kết quả này sẽ được thúc đẩy bởi ý thích của phụ huynh đối với việc học trực tiếp và sự sẵn sàng của nhân viên. Kinh nghiệm trực tiếp sẽ bao gồm hỗ trợ trực tiếp, tham gia và giảng dạy.

Trung tâm Thẩm định Giáo dục Đặc biệt

Vào Ngày 3 tháng 12, chúng tôi sẽ mở các trung tâm thẩm định giáo dục đặc biệt tại các trường trung học cấp II Hallie Wells, Sligo và Julius West, nơi các gia đình sẽ có thể nhận được hỗ trợ theo hẹn từ ngày thứ Hai đến thứ Sáu. Các trung tâm thẩm định này sẽ cung cấp cho các gia đình cơ hội tham gia vào các cuộc thẩm định tâm lý và giáo khoa trực tiếp để xác định khả năng hội đủ điều kiện cho chương trình giáo dục đặc biệt ban đầu và liên tục.

Cổng Nhân viên COVID-19

MCPS sẽ bắt đầu một cổng thông tin nhân viên được sắp xếp hợp lý để lưu trữ thông tin và tài nguyên về an toàn, huấn luyện, và cách đăng ký cho các thích nghi và/hay nghỉ phép phù hợp với luật tiểu bang, luật liên bang và hướng dẫn của CDC.

Hội đồng dự kiến sẽ có hành động dự định về khuôn khổ trở lại vào Ngày 10 tháng 11 và bỏ phiếu về kế hoạch cuối cùng vào Ngày 3 tháng 12. Hội đồng Giáo dục cũng sẽ trở lại các cuộc họp trực tiếp bắt đầu từ Ngày 7 tháng Giêng, 2021.

Học tập trực tiếp đã vô cùng khó khăn đối với nhiều học sinh và gia đình, và điều rất quan trọng là chúng tôi phải đưa học sinh và nhân viên trở lại các tòa nhà trường học để chúng tôi có thể cung cấp giảng dạy, hỗ trợ và dịch vụ mà họ cần. Chúng tôi cam kết thực hiện điều đó một cách an toàn và hợp lý. COVID-19 sẽ ở đây với chúng ta trong tương lai và chúng tôi phải tiếp tục hình dung lại cách chúng tôi điều hành như một hệ thống để đáp ứng nhu cầu của học sinh. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục hỗ trợ và hợp tác khi chúng tôi giải quyết những chi tiết phức tạp này. Để chia sẻ ý nghĩ và ý kiến của quý vị với chúng tôi về hệ thống được đề nghị, yêu cầu truy cập www.mcpssubmitfeedback.org.

Kính thư,

Jack R. Smith, Ph.D.
Giám Đốc Các Trường Học