September 21, 2021


Bắt đầu Thử nghiệm COVID-19 Nhanh chóng; Chính sách Cách ly được Điều chỉnh

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS,

Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) có những cập nhật quan trọng liên quan đến thử nghiệm COVID-19 và các quy trình để cách ly học sinh. Những thay đổi này là kết quả của sự sẵn có của thử nghiệm nhanh chóng và hướng dẫn được sửa đổi từ Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Quận Montgomery (DHHS), được nêu trong lá thư vào Ngày 16 tháng 9 từ Dr. Raymond Crowel, giám đốc DHHS. Với sự sẵn có của các thử nghiệm nhanh chóng ở tất cả các trường, những người tiếp xúc gần với một cá nhân có triệu chứng COVID-19 sẽ không phải cách ly trừ khi học sinh bị bệnh có kết quả thử nghiệm dương tính với COVID-19 hay nếu mức độ phơi nhiễm không thể xác nhận một cách đáng tin cậy.

Chúng tôi tin rằng những điều chỉnh này sẽ giảm bớt việc cách ly những người có sự tiếp xúc gần gũi, đồng thời tiếp tục giữ an toàn cho học sinh và nhân viên của chúng tôi. Các nguồn thông tin hữu ích để giúp các gia đình tìm hiểu các thủ tục cập nhật sẽ được cung cấp trong những ngày sắp đến. Thông tin về thử nghiệm và cách ly trong trường được tóm tắt dưới đây:

Các thử nghiệm nhanh chóng hiện đã có ở tất cả các trường

Các trường học đã nhận được các thử nghiệm nhanh chóng (kháng nguyên) trước Ngày 13 tháng 9, và các thử nghiệm này được sử dụng khi học sinh có triệu chứng COVID-19 tại chỗ trong ngày học. Nhân viên y tế nhà trường dùng tăm bông ngoáy mũi cho học sinh có triệu chứng và kết quả sẽ có trong vòng 15-20 phút.

Phụ huynh/người giám hộ phải đồng ý cho việc thử nghiệm nhanh chóng

Gia đình có thểđiền mẫu đơn đồng ý, mà có trong nhiều ngôn ngữ trên mạng, hay yêu cầu bản sao giấy từ trường. Nếu không có mẫu đơn đồng ý trong hồ sơ, phụ huynh sẽ được gọi để  đồng ý qua lời nói và nhân viên y tế trường học sẽ gửi về nhà mẫu đơn đồng ý cùng với thông tin bổ sung về kết quả thử nghiệm.

Nếu các gia đình đã gửi mẫu đơn đồng ý cho các thử nghiệm sàng lọc COVID-19,  thì không cần thêm hành động nữa. MCPS sẽ chấp nhận các mẫu đơn đồng ý nhận được cho chương trình thử nghiệm sàng lọc như là sự đồng ý cho thử nghiệm nhanh chóng. Sự đồng ý cho cả chương trình thử nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên và thử nghiệm nhanh đã được hợp nhất thành một mẫu đơn.

Học sinh có triệu chứng với thử nghiệm nhanh âm tính: không cách ly với những người tiếp xúc gần, nhưng ngoại lệ dựa trên thử nghiệm PCR tiếp theo

Nếu một học sinh có các triệu chứng COVID-19 với kết quả âm tính trong thử nghiệm nhanh, thì học sinh đó nên tiếp theo với thử nghiệm PCR.

  1. Trong khi chờ kết quả của thử nghiệm PCR, những người tiếp xúc gần gũi không cần phải cách ly.
  2. Nếu thử nghiệm PCR là âm tính, những người tiếp xúc gần gũi không cần phải cách ly.
  3. Nếu thử nghiệm PCR là dương tính, những người tiếp xúc gần gũi chưa được chủng ngừa sẽ cần phải cách ly.

Nếu phụ huynh không đồng ý với thử nghiệm nhanh cho con họ, những người tiếp xúc gần gũi với em trẻ không chủng ngừa sẽ không phải cách ly trừ khi em trẻ đã có phơi nhiễm với COVID-19 hoặc nếu mức độ phơi nhiễm không thể được xác nhận một cách đáng tin cậy. DHHS đã chỉ định là dựa trên các bài thử nghiệm nhanh cho đến nay, họ “hy vọng rằng trường hợp này sẽ không phát sinh thường xuyên.

Học sinh có triệu chứng với thử nghiệm nhanh dương tính: những người tiếp xúc gần gũi chưa được tiêm chủng phải cách ly trong 10 ngày

Nếu một học sinh có các triệu chứng COVID-19 cho kết quả dương tính trong thử nghiệm nhanh, những học sinh chưa được tiêm chủng tiếp xúc gần với học sinh có triệu chứng sẽ phải cách ly trong 10 ngày. Những học sinh chưa được tiêm chủng đã được xác định là có tiếp xúc gần gũi với trường hợp COVID-19 đã được xác nhận phải hoàn thành quá trình cách ly trọn vẹn 10 ngày và không được thử nghiệm và trở lại trước khi hoàn thành đủ 10 ngày.

Các thử nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên tiếp tục và sẽ được mở rộng ra ngoài Lớp 6

Các thử nghiệm sàng lọc COVID-19 cho từng học sinh đã bắt đầu từ Lớp PreK-6 và sẽ được mở rộng cho tất cả các lớp khác trong những tuần sắp tới. Đây là những thử nghiệm hàng tuần của một mẫu các học sinh ngẫu nhiên và cần có sự đồng ý của phụ huynh/người giám hộ. Mẫu đơn đồng ý tương tự hiện được sử dụng cho cả thử nghiệm sàng lọc và thử nghiệm nhanh, vì vậy các gia đình chỉ cần ký vào một mẫu đơn cho mỗi em trẻ.

Thử nghiệm COVID-19 cho tất cả học sinh sẽ giúp chúng tôi giữ cho trường học của chúng tôi mở cửa và an toàn

Thử nghiệm là một chiến lược phòng ngừa quan trọng mà sẽ giúp chúng tôi giữ cho trường học mở cửa và an toàn cũng như giúp giảm thiểu sự lây lan của vi-rút COVID-19. Chiến lược này, cùng với việc tiêm chủng bắt buộc cho nhân viên, đeo khăn che mặt, rửa tay, sử dụng tối đa không gian ngoài trời và ở nhà khi bị bệnh sẽ giúp giữ cho học sinh học tập ở trường, năm ngày một tuần trong khi vẫn giữ an toàn cho các em và nhân viên. Tất cả các phụ huynh/người giám hộ được khuyến khích gửi mẫu đơn đồng ý cho việc thử nghiệm COVID-19 miễn phí cho con họ. 

MCPS sẽ tiếp tục tuân theo sự hướng dẫn của các chuyên gia y tế DHHS địa phương mà có thể cần điều chỉnh các đề nghị nếu điều kiện địa phương thay đổi. MCPS sẽ sẵn sàng cập nhật các quy chuẩn trong trường hợp đó.
Các Trường Công Lập Quận Montgomery

 Email us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools