Thông Điệp Ngày Thứ Năm Những Điều Cần Biết / Ngày 3 Tháng 2

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS,

Dưới đây là tám điều cần biết vào Ngày thứ Năm 3 tháng 2, 2022. Những điều này bao gồm khả năng chuyển đổi sang giảng dạy ảo vào những ngày thời tiết khắc nghiệt, thông tin cập nhật về các trường đang bước vào giai đoạn học tập ảo 10 ngày, các cuộc thăm dò sắp tới để kiểm tra chống kỳ thị, thông tin về dịch vụ dạy kèm và nhiều hơn.

 1. Học tập Ảo Do Thời tiết Khắc nghiệt Được Chấp thuận

MCPS sẽ xem xét việc chuyển sang học tập ảo đồng bộ khi các trường học đóng cửa do thời tiết khắc nghiệt. Đây là những ngày mà học khu có thể xác định rằng việc đóng cửa hệ thống trường học không giảng dạy sẽ là cần thiết vì lý do an toàn. Hội đồng Giáo dục đã chấp thuận kế hoạch này vào Ngày 1 tháng 2, và những ngày giảng dạy ảo được tính vào số ngày giảng dạy tối thiểu bắt buộc theo luật Maryland. Tìm hiểu thêm tại đây:

 1. KHÔNG Trường MCPS nào Bắt đầu Thời gian Học tập Ảo 10 Ngày

Không có thêm trường nào khác được xác định là cần chuyển sang học tập ảo cho tuần tới . MCPS sẽ tiếp tục theo dõi tác động của COVID-19 đối với hoạt động của trường học và nếu cần thiết, xác định các trường để học tập ảo tạm thời trong tương lai. Bốn trường hiện đang học trực tuyến, Harmony Hills ES, A. Mario Loiederman MS, Pine Crest ES, Wheaton Woods ES và chương trình tự kỷ tại Westover ES sẽ trở lại học tập trực tiếp vào Ngày 10 tháng 2

 1. Cuộc Kiểm tra Chống Kỳ thị Bắt đầu vào Tháng 3

MCPS đã tích cực kiểm lại các chính sách và thực hành qua Kiểm tra Hệ thống Chống Kỳ thị. Trong vài tháng qua, nhân viên đã gặp các học sinh, gia đình, nhân viên và thành viên cộng đồng để lấy ý kiến về kiểm tra và nghe về các quan tâm và câu hỏi. Giai đoạn tiếp theo sẽ bao gồm các cuộc thăm dò và các nhóm tập trung với các nhóm liên quan. Thêm chi tiết có tại đây. Các chi tiết chính khác cần biết về cuộc kiểm tra bao gồm:

 • Cuộc kiểm tra LÀ một cuộc đánh giá toàn diện, toàn khu vực về các thực tập và chính sách của chúng tôi. Đọc về các lĩnh vực khác nhau của cuộc kiểm tra.
 • Kiểm tra LÀ về việc tìm hiểu thực tế. Hành động sẽ được xác định dựa trên kết quả của cuộc kiểm tra.
 • Kiểm tra KHÔNG PHẢI là chỉ ngón tay để đổ lỗi. Chúng tôi sẽ không dung thứ cho việc đổ lỗi hay làm cho bất kỳ ai xấu hổ, hay bất kỳ nhóm nào về hành động của người khác.

Giai đoạn tiếp theo sẽ bao gồm các cuộc thăm dò và các nhóm tập trung với các nhóm liên quan. Thêm thông tin có tại đây.

 1. Tạo Trường học An toàn và Bình đẳng

Sau vụ bạo lực súng đạn tại Trường Trung học Col Zadok Magruder vào tháng trước, MCPS đang tiến hành lại một kiểm soát toàn diện về an toàn và an ninh trong tất cả các trường. Các nhóm đang làm việc để:

 • Thiết lập một tầm nhìn cho sự an toàn, an ninh và an lành của học sinh và nhân viên
 • Xây dựng các phương pháp chủ động để hỗ trợ môi trường học đường bình đẳng mà thúc đẩy sự an toàn về xã hội, tình cảm và tâm lý
 • Tiến hành việc kiểm lại kỹ lưỡng chương trình Montgomery County Police Community Engagement Officer (CEO) và nhân viên an ninh và an toàn, cấu trúc và quy trình hiện tại của MCPS.
 • Xem lại các dịch vụ sức khỏe tâm thần và tình cảm mà MCPS cung cấp, và
 • Xem lại Cấu trúc Lệnh Liên kết mà bảo đảm phản ứng thích hợp và tức thì của văn phòng trung ương MCPS, trường học và cơ quan thực thi pháp luật địa phương trong trường hợp khẩn cấp

Đọc thêm.

 1. Dạy kèm Ảo Miễn phí theo Yêu cầu trên Mạng dành cho Học sinh trong các Lớp K-12

Tất cả học sinh hiện sẽ truy cập lớp dạy kèm miễn phí và trợ giúp làm bài tập về nhà 24/7 để hỗ trợ thành công trong các khóa học/cấp lớp hiện tại, qua hai nhà cung cấp dịch vụ dạy kèm mới được chấp thuận, FEV Tutor và Tutor Me Education. Tất cả học sinh sẽ có quyền truy cập vào các dịch vụ dạy kèm ảo này thông qua trương mục Google MCPS, sử dụng Clever. Một số học sinh cũng sẽ được trường học địa phương của các em giới thiệu trực tiếp. Học thêm về dạy kèm trên mạng.

 1. Các Phòng Y tế Chủng ngừa trong Trường Sẽ Được Tổ chức vào Ngày 5 và 6 tháng 2

MCPS đang hợp tác với Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của quận (DHHS) và Care for Your Health để cung cấp một số phòng y tế chủng ngừa miễn phí cho các trẻ em tại các trường học và địa điểm của quận.
Để biết về các địa điểm và ghi danh, hãy xem trang mạng này.

 1. Hạn cuối cho Bình luận về Sửa đổi Chính sách Kỷ luật Học sinh là Ngày 7 tháng 2

Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery đang tìm các bình luận đề nghị sửa đổi cho Chính sách Hội đồng JGA, Kỷ luật Học sinh, để cung cấp một triết lý về can thiệp hành vi nhằm phục hồi, giáo dục và được thực hiện một cách công bằng với những kỳ vọng rõ ràng, phù hợp và nhất quán và hậu quả để giải quyết hành vi của học sinh vi phạm Quy tắc Hạnh kiểm Học sinh trong MCPS. Biết thêm và cung cấp ý kiến của quý vị.

 1. Giới hạn về Số Khán giả Được Điều chỉnh tại các Sự kiện Ngoại khóa MCPS

Bắt đầu từ Ngày thứ Bảy 5 tháng 2, 2022, giới hạn số khán giả sẽ được điều chỉnh từ 25 phần trăm đến 50 phần trăm năng xuất cơ sở cho tất cả các sự kiện ngoại khóa trong nhà. Mặt nạ vẫn bắt buộc bên trong tất cả các trường học và cơ sở MCPS. Xem lại thông tin về điền kinh COVID-19 tại trang mạng này.

Các Trường Công Lập Quận MontgomeryEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools