banner

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VÀO NGÀY THỨ NĂM 24 THÁNG 2

Ngày 24 Tháng 2,, 2022

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS:
Tôi muốn thông báo cùng quý vị tin tức mới nhất liên quan đến lịch trình trường học cho niên học còn lại. Thời tiết khắc nghiệt gần đây buộc các Trường Công lập Quận Montgomery (MCPS) phải đóng cửa các trường học tổng cộng là bốn ngày trong tháng Giêng (Ngày 3, 4, 7 và 20 tháng Giêng). Lịch của trường học MCPS 2021–2022 đã được sửa đổi vào Tháng 11, 2021 để thay đổi ngày Thứ Tư trước Lễ Tạ Ơn thành một ngày nghỉ lễ của trường học. Điều này khiến MCPS có 181 ngày giảng dạy theo kế hoạch đến tháng Giêng, nhiều hơn một ngày so với mức tối thiểu cần thiết ở tiểu bang Maryland. Vì vậy, một trong bốn lần đóng cửa trường không cần phải được thực hiện, để lại cho chúng tôi ba ngày giảng dạy cần phải cho thêm vào lịch trường.
Với lưu ý này, MCPS xin thông báo những ngày học bù 2021–2022. MCPS sẽ sử dụng những ngày dự phòng được chỉ định sau đây để bảo đảm chúng tôi đáp ứng những ngày giảng dạy theo điều kiện của Tiểu bang.

  • Ngày thứ Sáu 1 tháng 4, 2022, lúc trước được kế hoạch là ngày chuyên môn cho giáo viên để chấm điểm và báo cáo, sẽ là ngày tan trường sớm cho tất cả học sinh.
  • Ngoài ra, năm học 2021–2022 sẽ được kéo dài thêm ít nhất hai ngày nữa để bao gồm:
    • Ngày thứ Năm 16 Tháng 6, 2022
    • Ngày thứ Sáu 17 Tháng 6, 2022*

*Ngày Thứ Sáu 17 tháng 6, 2022 sẽ trở thành một ngày giảng dạy và là ngày đi học cuối cùng, sẽ là ngày tan trường sớm cho các học sinh.  Các trường đổi mới, có lịch giảng dạy là 210 ngày, sẽ học bù vào Ngày 1 tháng 4, 2022 với tất cả các trường, và sẽ kết thúc năm học vào Ngày thứ Hai 13 tháng 6, 2022, như theo lịch trình.
Ngày thứ Tư 15 tháng 6, 2022 lúc trước là ngày tan trường sớm, bây giờ sẽ là ngày học nguyên ngày.

Vào Ngày 1 tháng 2, 2022, Hội đồng Giáo dục đã chấp thuận Kế hoạch Học tập Ảo do Thời tiết Khắc nghiệt, cung cấp cho MCPS lựa chọn để chuyển sang học tập ảo đồng bộ cho mọi trường hợp đóng cửa trong tương lai do thời tiết khắc nghiệt. Những ngày tuyết truyền thống vẫn hữu hiệu và đôi khi rất cần thiết. Trong trường hợp không may, mà chúng tôi có thêm ngày với thời tiết khắc nghiệt và bắt buộc đóng cửa trường thêm, MCPS có thể yêu cầu một miễn trừ khỏi mức tối thiểu 180 ngày học của tiểu bang. Để đủ điều kiện được miễn trừ, các hệ thống trường học phải chứng minh một nỗ lực trung thực để bù lại thời gian đã mất với những ngày học bù được chỉ định.

Trong khi mục đích của chúng tôi là học vấn của học sinh, ưu tiên đầu tiên là sự an toàn của các học sinh và nhân viên của chúng tôi. MCPS sẽ tiếp tục theo dõi sát thời tiết khắc nghiệt và cung cấp thông tin mới nhất về bất cứ tác động nào mà có thể ảnh hưởng đến lịch trường học. Thêm thông tin về lịch trường học MCPS, yêu cầu xem trang mạng http://www.montgomeryschoolsmd.org

Kính thư,
Monifa B. McKnight, Ed.D.
Giám Đốc Học Vụ Lâm ThờiEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools