Kính Gửi Cộng Đồng MCPS,

Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) đang thực hiện các thay đổi đối với quy trình truy tìm sự tiếp xúc COVID-19 tại các trường học để phù hợp với các đề nghị của Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Quận Montgomery (DHHS).
Theo hướng dẫn của Centers for Disease Control and Prevention (CDC) vàMaryland Department of Health (MDH), truy tìm sự tiếp xúc phổ thông không còn cần thiết tại các trường học và các chương trình giữ trẻ em.

Mặc dù vi rút tiếp tục ảnh hưởng đến mọi người trong cộng đồng chúng ta và trên toàn quốc, sự thay đổi này có thể xảy ra vì công việc quan trọng mà tất cả chúng ta đã thực hiện để tuân theo các hướng dẫn y tế, bao gồm cả tiêm chủng, mà giảm thiểu và giảm sự lây lan của COVID-19.

Hiệu lực từ Ngày 5 tháng 5, 2022:

  1. MCPS sẽ không còn xác định hay thông báo riêng cho những cá nhân có sự tiếp xúc gần gũi với học sinh hoặc nhân viên có kết quả thử nghiệm dương tính với COVID-19.
  2. Tin nhắn sẽ được gửi đi cho lớp học, cấp lớp hoặc cấp trường nếu thích hợp để thông báo cho cộng đồng về các trường hợp dương tính tại các trường học riêng biệt.
  3. Các trường hợp hàng ngày theo trường học sẽ tiếp tục được báo cáo trên Bảng Dữ liệu COVID-19.

Chúng tôi tiếp tục cộng tác với các đối tác y tế quận và, trong trường hợp bùng phát COVID-19 được xác định, chúng tôi sẽ tiến hành việc truy tìm sự tiếp xúc và thông báo cho cộng đồng trường học về các chiến lược giảm thiểu phụ trội, có thể bao gồm đeo khăn che mặt và PCR hay thử nghiệm nhanh tại chỗ hay tại nhà. Chúng tôi sẽ theo dõi số trường hợp và điều chỉnh chiến lược để bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của học sinh, nhân viên và cộng đồng.

Các Trường Công Lập Quận MontgomeryEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools