Hội đồng Giáo dục Bỏ phiếu để Tạo việc Mang Mặt nạ là Tùy ý trong MCPS

March 8, 2022

Trong cuộc họp kinh doanh Ngày 8 tháng 3, Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery đã bỏ phiếu để tạo việc mang mặt nạ là tùy ý trong tất cả các trường học và cơ sở MCPS. Hướng dẫn mới này có hiệu lực ngay lập tức.

Hành động này tuân theo quyết định của tiểu bang Maryland để chấm dứt chỉ thị đeo mặt nạ trên toàn tiểu bang trong các trường học và phù hợp với nguyên tắc đã sửa đổi của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) không còn đề nghị việc đeo mặt nạ trong trường học.

Để duy trì sự an toàn cho nhân viên và học sinh, các chiến lược giảm thiểu COVID-19 khác sẽ tiếp tục, bao gồm thử nghiệm ngẫu nhiên và nhanh tại trường, phân phát bộ dụng cụ thử nghiệm tại nhà, cải tiến hệ thống HVAC và khả năng tiêm chủng. Việc đeo mặt nạ sẽ trở thành tùy ý phía trong tòa nhà, bên ngoài và trên xe buýt của trường. Bất kỳ ai chọn đeo mặt nạ đều có thể tiếp tục làm như vậy, và con quý vị có thể xin trường mặt nạ nếu em muốn.

on or offMặt nạ: Mang hay Không, Đó chỉlà Tôi
Trong khi một số người sẽ hoan nghênh chính sách mặt nạ mới, những người khác có thể lo lắng về sự thay đổi này. Sẽ có học sinh, giáo viên và nhân viên muốn tiếp tục đeo mặt nạ trong trường học. Chúng ta phải tôn trọng điều đó. Vì vậy, Mang hay Không, Đó chỉ là Tôi là một lời nhắc nhở rằng đeo mặt nạ có thể là lựa chọn của mỗi cá nhân và chúng ta phải tôn trọng sự lựa chọn của nhau.

Là một khu học đường, chúng tôi hy vọng cộng đồng MCPS tôn trọng các quyết định cá nhân về việc mang mặt nạ vào lúc này. Nhân viên và học sinh phải làm gương cho sự nhân ái, chấp nhận và hòa nhập. MCPS sẽ làm việc với học sinh, nhân viên và gia đình để thúc đẩy sự hiểu biết chung về việc tôn trọng quyết định của mỗi cá nhân là hợp lệ.
MCPS sẽ thúc đẩy việc chấp nhận các lựa chọn mang mặt nạ bằng cách chia sẻ thông điệp quan trọng này trong các áp phích, tờ thông báo, video thông báo dịch vụ công cộng, thông điệp cộng đồng và thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Các thông tin sẽ được cung cấp cho các trường học để bao gồm vào thông tin liên lạc của họ với học sinh và gia đình.

Thông tin Phụ huynh
Ngạc nhiên: Học sinh Có thể Lo lắng về Việc Bỏ Mặt nạ
Cách Đối phó với việc Bắt nạt vì Mặt nạ
Mẫu đơn MCPS để Báo cáo Bắt nạt và Quấy rối
Thông tin về Bắt nạt và Quấy rối MCPS

Nhắc nhở quan trọng: Nếu em bị ốm, hãy ở nhà. Bất kỳ học sinh hay nhân viên nào có các triệu chứng giống COVID-19 nên ở nhà. Những người có triệu chứng chỉ có thể trở lại trường học nếu không có các triệu chứng COVID-19, bao gồm sốt 100,4 trở lên, đau họng, ho, khó thở, tiêu chảy, nôn mửa và mất vị giác hoặc khứu giác. Dùng danh sách kiểm sức khỏe hằng ngày để giúp xác định xem em học sinh có đủ sức khỏe để đi học và đi làm.

Nguyên tắc Cách ly và Cô lập vẫn Giữ như Trước
Các hướng dẫn hiện hành về cách ly và cô lập cho cả học sinh và nhân viên đối với các trường hợp dương tính với COVID-19 không thay đổi. Chính sách là năm ngày nếu đáp ứng các điều kiện sức khỏe nhất định. Điều này phù hợp với các đề nghị của CDC, Bộ Y tế Maryland và Sở Y tế và Dịch vụ Xã hội Quận Montgomery.

Biết thêm tại đây https://www.montgomeryschoolsmd.org/coronavirus/quarantine.aspx

Chủng ngừa

Xin nhắc lại, chủng ngừa là công cụ tốt nhất để chống lại COVID-19 và giữ trường học an toàn cho tất cả học sinh. Trẻ em từ 5 tuổi trở lên đủ điều kiện để được chủng ngừa COVID-19. Nếu con quý vị đủ điều kiện nhưng chưa được tiêm vắc xin COVID-19, quý vị có thể tìm hiểu thêm tại đây https://www.montgomeryschoolsmd.org/Coronavirus/Vaccinations/

Các Trường Công Lập Quận Montgomery sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ dữ liệu COVID-19 từ CDC, cộng tác với Sở Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Quận Montgomery, và xem xét lại vấn đề mặt nạ trong các tòa nhà, cơ sở và trên xe buýt trường, nếu cần.Email us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools